Obowiązkowa rejestracja instytucji pożyczkowych

W dniu 22 lipca 2017 roku weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która nowelizuje ustawę o kredycie konsumenckim m.in. poprzez dodanie art. 59aa-59ag, które dotyczą konieczności uzyskania wpisu instytucji pożyczkowej do rejestru prowadzonego przez KNF.

Obowiązek wpisu obejmuje wszystkie podmioty spełniające definicję instytucji pożyczkowej: kredytodawca inny bank krajowy, bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucja kredytowa lub oddział instytucji kredytowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe SKOK oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, podmiot, którego działalność polega na udzielaniu kredytów konsumenckich w postaci odroczenia zapłaty ceny lub wynagrodzenia na zakup oferowanych przez niego towarów i usług.

Zgodnie z art. 89 ust. 1. ustawy o kredycie hipotecznym: Instytucje pożyczkowe prowadzące w dniu wejścia w życie ustawy działalność gospodarczą w zakresie udzielania lub dawania przyrzeczenia udzielenia kredytu konsumenckiego mogą kontynuować tę działalność bez spełnienia wymogu uzyskania wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych, o którym mowa w art. 59aa ustawy zmienianej w art. 82, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Oznacza to, że instytucje pożyczkowe, które w dniu 22 lipca 2017 już prowadzą działalność, muszą uzyskać wpis w ciągu 6 miesięcy, tj. do 22 stycznia 2018 r. Nowe firmy, chcące rozpocząć działalność po 22 lipca 2017, muszą uzyskać wpis przed jej rozpoczęciem. 

KNF ma 6 miesięcy na rozpatrzenie wniosków "starych" firm pożyczkowych i 14 dni na rozpatrzenie wniosków firm pożyczkowych rozpoczynających działalność. 

Z chwilą upublicznienia rejestru instytucji pożyczkowych przez KNF wyłączony zostanie branżowy rejestr prowadzony do tej pory przez Polski Związek Instytucji Pożyczkowych, który działa pod adresem www.rfp.org.pl. Wpis do RFP nie zwalnia z konieczności uzyskania przez podmiot wpisu do obowiązkowego rejestru KNF.

Szczegółowe informacje nt. wymogów przy ubieganie się o wpis do rejestru znajdują się tutaj.

Konferencja Naukowa "Informacja na rynku usług finansowych. Prawo - praktyka - problemy - potrzeby - perspektywy", 25-26 maja 2017 roku, Wrocław

W dniach 25-26 maja 2017 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się Konferencję Naukową pn.: „Informacja na rynku usług finansowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby – perspektywy”

Organizatorami Konferencji są: Instytut Nauk Ekonomicznych oraz Studenckie Koło Nauk Rynku Finansowego „REK-FIN”, Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów i Fundacja „MERCATUS ET CIVIS”. Konferencja została objęta patronatem UOKiK, Rzecznika Finansowego, Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Związek Firm Pożyczkowych jest partnerem wydarzenia, a Promeritum patronem medialnym. 

Konferencja obejmie następujące obszary tematyczne:

  • Rynek finansowy, jego instytucje i infrastruktura,
  • Rola przejrzystej informacji i właściwego jej obiegu dla prawidłowego  funkcjonowania rynku finansowego i ochrony klienta,
  • Problem wymiany informacji między uczestnikami rynku finansowego i instytucjami tworzącymi infrastrukturę tego rynku,
  • Prywatnoprawne instrumenty ochrony klienta usług finansowych,
  • Publicznoprawne obowiązki informacyjne instytucji finansowych,
  • Publicznoprawna ochrona klienta na rynku finansowym.

Szczegóły organizacyjne oraz program Konferencji dostępne tutaj.

Zapraszamy do udziału!

V Kongres Sektora Pożyczkowego już 25 maja w Warszawie

Związek Firm Pożyczkowych został partnerem instytucjonalnym tegorocznej edycji Kongresu Sektora Pożyczkowego, który od 2012 roku jest organizowany przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Kongres Sektora Pożyczkowego to największe cykliczne wydarzenia dla pozabankowego sektora pożyczkowego. Kongres to jednocześnie miejsce otwartej dyskusji o stanie i perspektywach rozwoju sektora, dyskusji o praktykach biznesowych sektora pozabankowego, regulacjach polskich i europejskich dotyczących sektora oraz o innowacjach i usprawnieniu procesów biznesowych.

Kongres skupia środowiska kadry zarządzającej firm pożyczkowych, banków, firm doradztwa i pośrednictwa finansowego oraz dostawców produktów i usług, związanych z produktami kredytu konsumenckiego.

V Kongres Sektora Pożyczkowego odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Marriott przy al. Jerozolimskich 65/79. Informacje na temat Kongresu oraz szczegółowy program dostępne są tutaj.