Jak mogę sprawdzić wiarygodność firmy pożyczkowej?

Wiarygodność firm pożyczkowych najszybciej i najłatwiej sprawdzimy w internecie. W pierwszej kolejności warto sprawdzić, czy firma pożyczkowa z usług której chcemy skorzystać jest wpisana do Rejestru Firm Pożyczkowych (www.rfp.org.pl). Znajdziemy tam podstawowe informacje na temat firm pożyczkowych – bezpośredni link do ich serwisów internetowych oraz informację o tym, czy dana firma udostępnia konsumentom wzór umowy pożyczki oraz najważniejsze informacje związane z pożyczkami.

Jeśli firma, z usług której chcemy skorzystać nie jest wpisana do Rejestru Firm Pożyczkowych, wówczas warto skontaktować się bezpośrednio ze Związkiem Firm Pożyczkowych (kontakt@zfp.org.pl) w celu ustalenia, dlaczego dana firma nie jest wpisana do Rejestru Firm Pożyczkowych. Ponadto, warto zapoznać się nie tylko z serwisem internetowym firmy pożyczkowej lecz również podjąć próbę kontaktu z taką firmą, przykładowo dzwoniąc na podany numer telefonu. Powinniśmy jednak zachować ostrożność i zażądać udostępnienia wzoru umowy zanim zdecydujemy się na spotkanie lub wizytę przedstawiciela takiej firmy w naszym domu. Jeśli jednak, mimo podjętych prób, nie uda się nam sprawdzić wiarygodności firmy pożyczkowej, wówczas warto rozważyć skorzystanie z usług innego, jawnie działającego pożyczkodawcy.

 

Na co zwrócić uwagę w umowie pożyczki?

Na co zwrócić uwagę w umowie pożyczki?

Pożyczkodawca jest zobowiązany podać konsumentowi w sposób jednoznaczny i zrozumiały informacje, dotyczące przede wszystkim:

- wysokości pożyczanej kwoty,

- całkowitego kosztu pożyczki z uwzględnieniem oprocentowania i innych opłat,

- rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania.

Mając przed sobą umowę pożyczki powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na to:

- jaką kwotę pożyczamy,

- kiedy i jaką kwotę mamy oddać, a jeśli spłata pożyczki dokonywana jest w ratach – wówczas zażądajmy harmonogramu spłat,

- jaki jest faktyczny koszt pożyczki, wyrażony w złotówkach – to pozwoli nam ocenić, czy możemy sobie pozwolić na pożyczkę.

Dodatkowo należy zwracać uwagę na formę zabezpieczenia pożyczki oraz inne koszty, związane przykładowo z przedłużeniem terminu spłaty, obsługą domową lub kosztami windykacji.

Jeśli pożyczkodawca żąda od nas wysokiego zabezpieczenia (przykładowo weksel lub hipoteka) – wówczas zachowajmy szczególną ostrożność.

Pamiętajmy również o tym, że pożyczki bierzemy wówczas, gdy potrzebujemy pieniędzy, dlatego jeśli pożyczkodawca żąda od nas wysokich opłat wstępnych – wówczas nie korzystajmy z takiej oferty, gdyż w przypadku gdy umowa nie zostanie zawarta możemy mieć problem z odzyskaniem wpłaconych pieniędzy.

Dlaczego odmówiono mi udzielenia pożyczki?

Dlaczego odmówiono mi udzielenia pożyczki?

Każda firma udzielająca pożyczek jest zobowiązana do dokonywania oceny zdolności kredytowej konsumenta przed zawarciem umowy pożyczki. Ocena taka dokonywana jest w oparciu m.in. o dane z Biura Informacji Kredytowej lub Biur Informacji Gospodarczej. Odmowa udzielenia pożyczki może wiązać się z negatywną historią kredytową lub zaległościami płatniczymi, zgłoszonymi do rejestrów dłużników.

W przypadku odmowy udzielenia pożyczki powinniśmy przede wszystkim przeanalizować raz jeszcze swoją sytuację finansową, gdyż odmowa udzielenia pożyczki powinna stanowić dla nas istotny sygnał ostrzegawczy.

Co zrobić w przypadku problemów w spłacie pożyczki?

Co zrobić w przypadku problemów w spłacie pożyczki?

W przypadku problemu ze spłatą pożyczki powinniśmy niezwłocznie skontaktować się z pożyczkodawcą, w celu ustalenia sposobu rozwiązania tego problemu.

Firmy pożyczkowe mogą zaproponować przedłużenie terminu spłaty – o ile będzie to uznane za zasadne, lub ustalić indywidualnie z klientem plan spłaty. Wszystko zależy możliwości finansowych klienta oraz jego woli do uregulowania swojego zobowiązania.

Przestrzegamy jednak przed zaciąganiem kolejnych pożyczek, na spłatę wcześniej zaciągniętych. Takie działanie może spowodować pogorszenie sytuacji finansowej.

Ostrzegamy również przed zjawiskiem tzw. rolowania pożyczek, tj. udzielania przez tego samego pożyczkodawcę kolejnej pożyczki na wyższą kwotę, w celu sfinansowania wcześniejszej, w przypadku której wystąpił problem ze spłatą.

Jeśli jednak nie poinformujemy pożyczkodawcy o problemie ze spłatą pożyczki, wówczas będzie on uprawniony do przeprowadzenia standardowej procedury upominawczej, podczas której zostaniemy poinformowani o zadłużeniu oraz wezwani do zapłaty.

Aby uniknąć problemów ze spłatą pożyczki zalecamy rozwagę przed jej zaciągnięciem. I nie zapominajmy, że pożyczone pieniądze należy oddać.  

Co zrobić w przypadku problemów w kontakcie z pożyczkodawcą?

Co zrobić w przypadku problemów w kontakcie z pożyczkodawcą?

Rzetelne firmy pożyczkowe dbają o kontakt ze swoimi klientami oraz czynią starania, których celem jest ułatwienie konsumentom kontaktu z nimi. Powinniśmy jednak pamiętać, że każda firma pożyczkowa ma ograniczone zasoby kadrowe, w związku z czym niekiedy konieczna będzie chwila cierpliwości, zanim dodzwonimy się na infolinię firmy pożyczkowej.

W przypadku braku możliwości kontaktu telefonicznego, zalecamy kontakt poprzez pocztę elektroniczną, a jeśli ta forma komunikacji jest również nieskuteczna, wówczas zalecamy kontakt listowny, z zastrzeżeniem, że najbardziej pewną formą kontaktu są listy polecone.

Istnieje również możliwość skontaktowania się z firmą pożyczkową za pośrednictwem Związku Firm Pożyczkowych (dotyczy to jedynie firm członkowskich).

Gdzie jeszcze mogę szukać pomocy?

Gdzie jeszcze mogę szukać pomocy?

Związek Firm Pożyczkowych świadczy pomoc nie tylko dla konsumentów, będących klientami firm zrzeszonych w Związku. Jeśli jednak korzystamy z usług innych firm, zalecamy kontakt z organizacjami, w których są one zrzeszone.

Informacji oraz pomocy konsumentom udzielają również miejscy i powiatowi Rzecznicy Praw Konsumenta, których biura usytuowane są najczęściej w starostwach powiatowych lub urzędach miast na prawach powiatu.

Jeśli padliśmy ofiarą przestępstwa, powinniśmy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Policję.

Mikropożyczka – podstawowe informacje o produkcie

Mikropożyczka – podstawowe informacje o produkcie

Mikropożyczka jest jednym z wielu rodzajów pożyczek, którą charakteryzuje relatywnie niska kwota udzielanego kredytu (średnio ok. 1000 zł) oraz relatywnie krótki termin spłaty (średnio ok. 1 miesiąc).

Idea mikropożyczek zyskała na popularności dzięki działalności Muhammada Yunusa, założyciela Grameen Bank. Jest to bangladeski bank specjalizujący się w udzielaniu mikrokredytów dla ludzi wykluczonych przez licencjonowany sektor bankowy. Za swoją działalność Yunus został w 2006 roku uhonorowany Pokojową Nagrodą Nobla.

Mikropożyczki są produktem niesubstytuowanym przez sektor bankowy. Oznacza to, że pożyczki na niskie kwoty z krótkim terminem spłaty oferowane są – w zasadzie – niemal wyłącznie przez firmy pożyczkowe. W ten sposób, mikropożyczki stanowią istotne uzupełnienie oferty pożyczek bankowych, które charakteryzuje wyższa przeciętnie kwota udzielanego kredytu oraz dłuższe terminy spłaty aniżeli w przypadku mikropożyczek.

Warto mieć zatem na uwadze, że jeśli zatem potrzebujemy większej sumy lub wiemy, że potrzebujemy więcej czasu na spłatę pożyczki – wówczas warto rozważyć skorzystanie z pożyczki długoterminowej, natomiast w przypadku nagłych i relatywnie niedużych wydatków, które przekraczają nasze możliwości finansowe w danym miesiącu – rozwiązaniem wartym rozważenia jest właśnie mikropożyczka.

RRSO – podstawowe informacje o Rocznej Rzeczywistej Stopie Oprocentowania

RRSO – podstawowe informacje o Rocznej Rzeczywistej Stopie Oprocentowania

Cechą wyróżniającą mikropożyczki, o której często słyszymy w negatywnym kontekście jest wskaźnik RRSO – czyli Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania – osiągający w przypadku mikropożyczek niekiedy wręcz niebotyczne wyniki.

Należy mieć jednak na uwadze, że omawiany wskaźnik wyraża całkowity koszt pożyczki (zawierający oprocentowanie oraz wszelkie inne koszty) w ujęciu rocznym. Oznacza to, że RRSO ma praktyczne zastosowanie wyłącznie do pożyczek udzielanych na minimum 12 miesięcy, a co za tym idzie – nie ma praktycznego zastosowania do pożyczek udzielanych na mniej niż 12 miesięcy, jednak do jego obliczania i podawania zobowiązuje kredytodawców polskie prawo.

Warto wskazać, że w przypadku pożyczek 30-dniowych, wartość wskaźnika RRSO wyraża całkowity koszt kredytu w przypadku, gdy konsument zaciągałby taką pożyczkę co miesiąc – czyli dwanaście razy w ciągu roku. Jeśli zatem konsument zaciąga jedną mikropożyczkę i spłaca ją w wyznaczonym terminie, wówczas nie ponosi kosztów związanych z zaciągnięciem kolejnych jedenastu pożyczek, dlatego też w odniesieniu do mikropożyczek należy zwracać uwagę przede wszystkim na realny koszt, wyrażony w złotówkach, nie zaś wirtualne koszty wyrażone w procentach.

Przykład:

- kwota pożyczki: 100 zł

- termin spłaty: 7 dni

- koszt pożyczki: 14 zł

- razem do zapłaty: 114 zł

- RRSO: 99.622 %.

 

Z powyższego przykładu wynika, że w przypadku pożyczki na kwotę 100 zł, zaciągniętej na 7 dni, Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania wynosząca 99.622 % oznacza w praktyce 14 zł faktycznych kosztów, które poniesie klient w związku z udzieleniem mu takiej pożyczki. Warto tu jeszcze dodać, że ten sam koszt – 14 zł od pożyczonych 100 zł – w przypadku pożyczki na 3 dni wygeneruje RRSO w wysokości ok. 600.000.000 % (sześćset milionów procent).

Warto zatem podkreślić raz jeszcze, że wskaźnik RRSO nie ma praktycznego zastosowania do mikropożyczek, gdyż w zależności od ustalenia parametrów pożyczki – takich jak kwota pożyczki i termin spłaty – dla tego samego kosztu, wynoszącego 14 zł, wskaźnik RRSO wynosi niemal 100.000 % lub nawet 600.000.000 %. Niestety, w świadomości konsumentów wciąż utrwalana jest świadomość, że RRSO to oprocentowanie, a biorąc pożyczkę w wysokości 100 zł, po tygodniu będziemy musieli oddać 100.000 zł. To absurd i oczywista nieprawda. Tego typu mity będą funkcjonowały tak długo, jak długo państwo nie zadba o świadomość finansową swoich obywateli.