Rok 2014 rekordowy pod względem kar nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego

W 2014 r Komisja Nadzoru Finansowego ukarała aż 59 podmiotów. Łączna suma kar to ponad 11 mln zł. Prace Komisji nie poprzestały na nakładaniu kar, rekordowa była również liczba aktów oskarżenia wniesionych z zawiadomień Urzędu KNF i wyniosła 19 oraz 65 zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa. Najwięcej z nich dotyczyło naruszeń przepisów prawa na rynku kapitałowym, m.in. ujawnienia lub wykorzystania informacji poufnej, prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia, oraz dokonywania manipulacji instrumentem finansowym.

Źródło: Banking-Magazine