Ostrzeżenie publiczne przed European Financial Corp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

9 stycznia 2017 r. na stronie www.uokik.gov.pl zamieszczone zostało ostrzeżenie publiczne dotyczące podejrzenia, iż działanie Spółki European Financial Corp. jest sprzeczne z prawem. Prezes UOKiK ustalił, że Spółka zawiera z konsumentami umowy przedwstępne pożyczki, na mocy których konsumenci są zobowiązani do zapłaty tzw. „opłaty administracyjnej”, która nie jest zwracana w przypadku braku udzielenia pożyczki. Wymóg zwrotu wszelkich opłat przedwstępnych wynika z przepisów prawa. W komunikacie Urząd ostrzega, że postępowanie European Financial Corp. Sp. z o.o. zagraża interesom majątkowym szerokiego grona konsumentów.

W związku z tym Związek Firm Pożyczkowych przypomina klientom, aby korzystać wyłącznie z renomowanych i wiarygodnych instytucji pożyczkowych.

Zobacz: Pełna treść ostrzeżenia publicznego Prezesa UOKiK


Stanowisko Związku Firm Pożyczkowych  w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, skierowane do Ministerstwa Sprawiedliwości w trybie konsultacji publicznych.

W ocenie ZFP zrozumienie budzi chęć zdecydowanej reakcji Ministerstwa Sprawiedliwości w celu zaostrzenia i doprecyzowania przepisów dotyczących karania przestępstwa ewidentnej lichwy.  Mocne uderzenie w przedstawicieli półświatka przestępczego jest oczekiwane przez rynek legalnie działających instytucji pożyczkowych, gdyż to właśnie przykłady nadużyć występujących w szarej i czarnej strefie niszczą reputację legalnych przedsiębiorstw finansowych.

Wyrażając kierunkowe poparcie do działań zmierzających do ochrony praw konsumenta, sygnalizujemy, że w trakcie analizy prawnej proponowanej nowelizacji i jej uzasadnienia nasz niepokój wzbudziło ujęcie problemu, w którym Projektodawca proponuje bardzo daleko idące zmiany, na podstawie przykładów odwołujących się do już nieaktualnego stanu prawnego i selektywnie dobranych regulacji zagranicznych. Mamy nadzieję, że dane i fakty przytaczane w niniejszym piśmie pozwolą lepiej zrozumieć profil działalności przedsiębiorców przez nas reprezentowanych oraz przekonają do odstąpienia od kroków regulacyjnych, które mogłyby w efekcie zakończyć działalność sektora internetowego kredytu konsumenckiego, z którego usług z powodzeniem korzysta 1,5 mln Polaków, nie zgłaszając przy tym żadnych masowych zastrzeżeń co do charakteru oferowanych produktów.


Związek Firm Pożyczkowych poleca uwadze najnowszą książkę dr. hab. Krzysztofa Waliszewskiego pt.: „Rynek pozabankowych pożyczek konsumenckich w Polsce”.

Z recenzji Prof. dr. hab. Włodzimierza Szpringera: jest to pierwsza w Polsce monografia poświęcona w całości sektorowi pozabankowych pożyczek konsumenckich, skupiająca w jednym miejscu rozproszone dotąd informacje o tym sektorze. Książka adresowana jest zarówno do studentów kierunków ekonomicznych, pracowników naukowych zajmujących się problematyką detalicznych usług finansowych, jak i praktyków chcących poszerzyć swoją wiedzę z obszaru pozabankowych pożyczek konsumenckich.
Zachęcamy do lektury.

Książkę można nabyć tutaj.


Związek Firm Pożyczkowych jest zarejestrowaną organizacją pracodawców, której celem jest dbanie o wysokie standardy świadczenia usług finansowych w sektorze pożyczkowym. Związek zrzesza liderów rynku pożyczek elektronicznych reprezentujących sektor fintech. Organizacja to niezależny, samorządny i demokratyczny reprezentant wiodących instytucji pożyczkowych. W jego skład wchodzą wyłącznie przedsiębiorstwa o wysokiej reputacji, które stosują zasady odpowiedzialnego pożyczania w praktyce. Nasi Członkowie prowadzą działalność na etycznych zasadach, z poszanowaniem interesu swoich klientów i zasad uczciwej konkurencji. ZFP dąży do tego, aby te wartości stały się standardem dla całego rynku. Członkowie Związku działają w skali globalnej, obecnie na 18 rynkach na całym świecie, gdzie przynależą do analogicznych zrzeszeń, co zapewnia wymianę doświadczeń i najlepszych standardów obsługi klienta na poziomie międzynarodowym. W Polsce ZFP prowadzi branżowy Rejestr Firm Pożyczkowych, bezpłatną infolinię informacyjną dla konsumentów, bezpłatną pomoc prawną w trudnych przypadkach, mediacje w sytuacjach spornych oraz szkolenia podnoszące kompetencje dla pracowników instytucji pożyczkowych.